3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Overblijven?

Bel tussen 18 & 18:30
0644-392946

Kind ziek?

Bel 035 - 60 12 145
(geen whap of e-mail!)

MR en GMR

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is de medezeggenschap in scholen geregeld. Deze wet bepaalt voor welke zaken het bestuur advies of instemming van (een geleding van) de medezeggenschapsraad moet vragen alvorens een voorgenomen besluit geëffectueerd kan worden. Taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad. De 3 ouders en 3 leerkrachten die daarin zitting hebben, komen 6 keer per jaar bijeen. De directeur woont als adviserend lid de MR-vergaderingen bij. 

De leden van de raad worden voor een periode van 3 jaar benoemd. Wanneer een lid aftreedt en niet herkiesbaar is, kiezen de ouders of het team (afhankelijk van de aard van de vacature) een nieuw lid.

Zaken die het schoolniveau overstijgen komen aan de orde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de gezamenlijke Van der Huchtscholen. Iedere school vaardigt zowel een ouder als een leerkracht af naar de GMR.

Vragen of opmerkingen? Stuur een mailbericht naar de MR.

Huidige leden MR

Jeroen van Ginkel (oudergeleding, tevens GMR lid)
Daphne Schillemans (oudergeleding)
Margret de Rooij-Hagen (oudergeleding)
Wietse Kramer (personeelsgeleding)
Heleen van den Boom (personeelsgeleding, tevens GMR lid)
Sandra Frederiks(personeelsgeleding)

Notulen & verslagen

2020-2021

2019-2020